loading

Op de met u gesloten overeenkomst van behandeling zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Behandelaar: leefstijlcoach werkzaam bij Focus Health Coaching.
  • Cliënt: natuurlijk persoon die voor behandeling bij Focus Health Coaching afneemt.
 2. De cliënt ,of diens wettelijke vertegenwoordiger, kan diensten van Focus Health Coaching
  afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is:
 3. Indien er sprake is van leefstijlcoaching (GLI) en de honoraria gedeclareerd kan worden bij een
  zorgverzekeraar, zorggroep (in het kader van ketenzorg) of andere organisatie, kan de consultatie
  niet eerder starten nadat de cliënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen.
 4. Focus Health Coaching informeert de cliënt over de kosten van de voorlichting.
 5. De behandelaar kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de
  behandelaar niet tot de gewenste resultaten leidt. De behandelaar stelt de cliënt tijdig op de
  hoogte wanneer de behandelaar een dergelijke situatie ziet aankomen.
 6. Het advies van de behandelaar is resultaatgericht van aard, zonder dat resultaat te garanderen. De
  behandelaar sluit aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in
  verband met de opvolging door de behandelaar verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of
  grove schuld aan de zijde van de behandelaar.
 7. Gemaakte afspraken voor consulten kunnen tot 24 uur voor de start van het geplande consult
  geannuleerd worden. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met de behandelaar niet eerder dan
  24 uur heeft geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd bij die cliënt in rekening gebracht. Deze
  kosten zijn niet bij de zorgverzekeraar te declareren.
 8. De aan cliënt, of diens wettelijke vertegenwoordiger, gedeclareerde bedragen voor honoraria,
  kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na
  dagtekening van declaratie te worden voldaan.
 9. Wordt het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn betaald, is de cliënt in gebreke
  zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Bij het verzenden van een tweede
  betalingsherinnering zal het te factureren bedrag worden verhoogt met €15,- administratiekosten,
  ingaand op de vervaldag van de factuur.
 10. Focus Health Coaching zal in het hieermelde geval, gerechtigd tot incasso van vordering over te
  gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 11. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt
  verschuldigd is, de administratieve gegevens van Focus Health Coaching bindend.
 12. De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits 24 uur voor een gepland consult de
  behandelaar hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte is gesteld.
 13. De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor een zorgvuldige
  omgang met persoonsgegevens. Focus diëtistenpraktijk handelt conform deze wet.
 14. Klachten met betrekking tot facturering kunnen tot 10 dagen na datum van facturatie ingediend
  worden bij Focus Health Coaching. Er wordt getracht de betreffende klacht onderling op te lossen.
 15. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de
  het Klachtenloket Paramedici.