loading

Algemene verordering gegevensbescherming (AVG 2018)

Focus Health Coaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u gebruik maakt van diensten van Focus Health Coaching dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Focus Health Coaching heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden om je een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Focus Health Coaching bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Focus Health Coaching zal uw gegevens, indien noodzakelijk en uitsluitend alleen met uw instemming, verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij overname).Focus Health Coaching heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Focus Health Coaching zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie (iCloud) om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Focus Health Coaching een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Focus Health Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fhcoaching.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Focus Health Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via info@fhcoaching.nl

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Focus Health Coaching kunt u contact opnemen via de mail. Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Algemene privacyverklaring

Focus Health Coaching erkent en hanteert de volgende regels in zijn praktijkuitoefening:
• Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen de cliënt en de behandelaar. Daarvoor moeten ze elkaar als gelijken behandelen en duidelijke afspraken maken. Zowel de cliënt als de behandelaar is verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal degene om wie het gaat dit tijdig aangeven.
• De behandelaar heeft de plicht de cliënt duidelijk te informeren over het voorgestelde dieet-, of voedingsadvies. Hij/zij doet dit bij aanvang van en tijdens de begeleiding. 
• De cliënt heeft de taak de behandelaar relevante informatie te verstrekken. Alleen dán is goede begeleiding mogelijk.
• De cliënt wordt door de behandelaar als individu benaderd en gerespecteerd. Bij de advisering en begeleiding wordt daarom rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en wensen.
• De cliënt mag van de behandelaar een deskundige begeleiding verwachten. Indien nodig overlegt de behandelaar met collega’s van Focus Health Coaching en wint hij/zij informatie in bij andere disciplines, zoals de behandelend arts.
• De privacy van de cliënt zal worden gerespecteerd. Alles wat met de behandelaar besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de cliënt mag informatie worden doorgegeven aan partners, familieleden of vrienden. De cliënt dient het privéleven van de behandelaar te respecteren. 
• De behandelaar houdt een dossier bij met gegevens over de begeleiding. De cliënt heeft recht op inzage in dit dossier en kan tegen een geringe vergoeding een kopie daarvan krijgen.